پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

مادر

مادر من هرگزبهشت را زیر پایت ا ندیدم زیر پایت ز آرزوهایی بود که از آن گذشتی                                                                        به خاطر من مادر روزت مبارک. آرمان(پاساژ سوخته)
/ 4 نظر / 40 بازدید