خدای خوب

سری میان دست تو بریده                           نگاه من به ساعت پوکیده

و شعر های غمگین و آسی                         و گرگ خسته که از تفنگ نترسیده

به شبحه های من به اصل هستی               به بغض بی کسی ت وقت مستی

و حسرت تو را و بو کشیدن                         و عمق فاجعه تو را ندیدن

رگی که سرنوشتش انسداد است               و جرم تو که داد پیش پا دست

همیشه انتهای قصه تلخ است                    و شاعری که حکمش ارتداد است

خدای خوب خواب تو کتابم                          نمی خشک روی تخت خوابم

خدای خوب خشم و قتل و فتوا                    و گریه های من به شعر یغما

مرا بخوان به کاکتوس ماندن                       بمان کنار من که شعر خواندم

کنار تو عهد با کویری                                 که رمز ماست ایستاده مردن

بگو حدبث ما حدیث خون بود                      شرارتی که مایه از جنون بود

بگو چگونه ما وا ندادیم                             بگو که مردیم و ایستادیم

آرمان_جاده تهران_لوجستیک

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم

بی حس شده ام از درد ! از بغــض ! فقط گاهـی … خـط ِ اشکی …میسـوزانـد صـورتـم را.