یک کارمند ناراضی

آمی_بازیافته

مادر

مادر من هرگزبهشت را زیر پایت ا ندیدم زیر پایت ز آرزوهایی بود که از آن گذشتی                                                                        به خاطر من مادر روزت مبارک. آرمان(پاساژ سوخته)
/ 4 نظر / 40 بازدید
خرداد 98
1 پست
بهمن 93
1 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
3 پست
جام_سراب
1 پست